De AVG/GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegenen van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en GDPR.

 

 

OSTEOPATHIE PRAKTIJK “ MIJN OSTEOPAAT”:

 

Binnen Mijn Osteopaat worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan de verwerking noodzakelijk zijn voor bv bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, of bv bij doorverwijzing.
Door het gebruik van de website/agenda laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Volgende gegevens worden verzameld bij de website: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, evt. e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het aanmaken/inloggen van uw account, inplannen van een afspraak, vlotte werking/beheer van de praktijk. Deze zijn een wettelijke verplichting om onze praktijk draaiende te houden. Uw email-adres is niet verplicht om in te vullen. Indien u deze invult, geeft u toestemming dat deze gebruikt mag worden om uw afspraak te registreren.

 

 

DE PLICHTEN VAN DE OSTEOPATHIE PRAKTIJK

 

Wij zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor voorlichting
 • We letten er op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene dat echt nodig is.
 • U wordt op de hoogte gebracht van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener (mondeling toestemming, inlezen ID), maar ook via onze website of het infobord in de wachtkamer.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk en bedrijven waarmee we werken, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 30 jaar.

 

 

UW RECHTEN ALS BETROKKENEN

 

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens. (voor zover dat de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen.  Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan onze huisartsenpraktijk.

 

 

VERSTREKKING OP UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN:

 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons  of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Onze medewerkers van de praktijk, alsook de bedrijven waarmee we samenwerken, hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan (zwijgplicht).
Indien er documenten voor u klaarliggen aan het onthaal, vragen we om deze zelf op te halen. Indien u daarin gehinderd bent en vraagt aan een derde om deze documenten op te halen, aanzien wij dit als een stilzwijgende toestemming van u om deze gegevens aan desbetreffende persoon mee te geven.

 

 

UITWISSELING VAN GEGEVENS:

 

De geïnformeerde toestemming van de patiënt om gezondheidsgegevens te delen, regelt louter de uitwisseling van deze gegevens via de post of persoonlijk ophalen van de documenten. Als u toestemming geeft, komen uw gegevens centraal beschikbaar en kunnen ze enkel geraadpleegd worden door een zorgverlener met een therapeutische relatie. Wordt de toestemming door u ingetrokken dan wordt de gedeelde informatie van het platform verwijderd. Voor patiënten die deze toestemming niet gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om medische informatie met behandelende artsen uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal).

 

 

OVERDRACHT VAN UW DOSSIER:

 

Als u een nieuwe osteopaat kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe osteopaat op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het gebruikelijk dat uw oude osteopaat het dossier overdraagt aan uw nieuwe osteopaat. Dit kan door u persoonlijk overgedragen worden, maar ook per post.

 

 

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS: VRAGEN OF KLACHTEN

 

Hebt u een vraag of een klacht of wil u uw gegevens laten aanpassen? Dan kan u ten allen tijde contact met ons opnemen:
Onthaal, Mijn Osteopaat Tiensesteenweg 366, 3000 Leuven
Onthaal: Mijn osteopaat Wouwbaan 216 4703TA Roosendaal
Indien u geen protest aantekent, gaan wij er van uit dat u akkoord gaat

 • Dat wij uw medische en persoonsgegevens bijhouden
 • Dat wij u zo nodig contacteren omtrent bv: afspraken, bespreking resultaten, veranderingen van de praktijk, enz)
 • Dat wij uw gegevens delen met derden wanneer dit medisch noodzakelijk is.